Dnes je , svátek má

Oficiální stránky obce Stojčín > OBECNÍ ÚŘAD > Poskytování info a příjem podáníObec Stojčín

Poskytování informací a příjem podání

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v obci Stojčín, Stojčín 22 v úředních dnech a hodinách:

  Úterý 18 - 19 hod.
   
 2. Telefonické podání: pevná linka +420 561 034 820
   
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
   
 4. Formulář písemné žádosti naleznete na stránce Formuláře a můžete jej doručit elektronicky na adresu stojcin@tiscali.cz nebo poštou na adresu Obecní úřad Stojčín, Stojčín 22, 394 68 Žirovnice.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v obci Stojčín, Stojčín 22 v úředních dnech a hodinách:

  Úterý 18 - 19 hod.
   
 2. Telefonické podání: pevná linka +420 561 034 820
   
 3. Poštou na adresu Obecní úřad Stojčín, Stojčín 22, 394 68 Žirovnice.
   
 4. Elektronicky na e-mail: stojcin@tiscali.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
   
 5. Elektronicky datovou schránkou: gy4awpf

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena
 • jaká konkrétní informace je požadována
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

ZPŮSOB ODVOLÁNÍ A JEHO OBSAH:

 • Osobně na Obecním úřadě v obci Stojčín, Stojčín 22
 • Poštou na adresu Obecní úřad Stojčín, Stojčín 22, 394 68 Žirovnice
 • Formulářem pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace (odkazy na formuláře na konci této stránky)

Odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O ODVOLÁNÍ ROZHODUJE:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)
fotokopie nebo výtisk existujícího dokumentu  
- jednostranně formát A4 4,-Kč/ks
- oboustranně formát A4 Kč/ks
- jednostranně formát A3 Kč/ks
- oboustranně formát A3 Kč/ks
- kompaktní disk (CD) Kč/ks
paušál provozních nákladů (materiál, energie)
ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů

 

Formuláře